Fórum >> Csevegés (Á la Alfa Romeo....szerelem)

Kazes☻2020-03-29 12:30:01 // 372366
Csatlakozom! :)
Álljunk ki az erkélyre tapsolni! ;)
Piritu - 1.000.0002020-03-29 12:27:28 // 372365
GRATULÁLOK a csapatnak! :-)
KovacsK852020-03-23 12:54:33 // 372364
Most találtam, szó van benne az alfáról is. Nekem új volt annak ellenére, hogy 2016-os. Bocs ha már ismert.
Satti2020-03-19 12:55:50 // 372363
Ki pakoltam egy régi fiókot, és mint találtam... :)
A szelepsapkák holnap fel is kerülnek a szuper kinézetű nyári kerekekre.
Piritu - 1.000.0002020-03-15 17:37:47 // 372362
ez csak válasz Jorjie hsz-ára.
Egyszerűbb lenne hsz-ben válaszolni.
frusciante2020-03-15 16:11:00 // 372361
Tudom hogy ez nem vicces meg sajnálom is Halesz ami itt történik de naaa...😂 Kicsit kezd megjonni a humorérzéke... Ezeket szerintem soha nem kapja el a rendőrség...😒
Zolibácsi2020-03-15 15:50:48 // 372360
JCsabi2020-03-14 20:07:28 // 372359
Adjatok neki egy jegyet és ha el mer jönni, majd elbeszélgetünk vele :-)
Piritu - 1.000.0002020-03-14 19:58:38 // 372358
Sőt az onnan ide vezető linken lévő itteni regisztrációs oldal is:
MiszöszFőnök2020-03-14 19:54:56 // 372357
Alfacity oldalon a kiállítók is meghekkelve.
Jorjie2020-03-14 19:28:18 // 372356
Ideje lenne komolyra fordítani a szót chef:

Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény

300/C. § (1) Aki számítástechnikai rendszerbe a számítástechnikai rendszer védelmét szolgáló intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága kereteit túllépve, illetőleg azt megsértve bent marad, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) Aki

a) számítástechnikai rendszerben tárolt, feldolgozott, kezelt vagy továbbított adatot jogosulatlanul megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz,

b) adat bevitelével, továbbításával, megváltoztatásával, törlésével, illetőleg egyéb művelet végzésével a számítástechnikai rendszer működését jogosulatlanul akadályozza, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(3) Aki jogtalan haszonszerzés végett

a) a számítástechnikai rendszerbe adatot bevisz, az abban tárolt, feldolgozott, kezelt vagy továbbított adatot megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz, vagy

b) adat bevitelével, továbbításával, megváltoztatásával, törlésével, illetőleg egyéb művelet végzésével a számítástechnikai rendszer működését akadályozza,

és ezzel kárt okoz, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény büntetése

a) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény jelentős kárt okoz,

b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény különösen nagy kárt okoz,

c) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény különösen jelentős kárt okoz.

Az Európa Tanács informatikai bűnözésről szóló egyezményében foglalt büntetőjogi rendelkezésekkel összhangban léptette életbe a számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény tényállását a 2001. évi CXXI. tv. 57. §-a.

1. Az új bűncselekmény jogi tárgya egyfelől a számítástechnikai rendszerek megfelelő működéséhez és a bennük tárolt, feldolgozott, továbbított adatok megbízhatóságához, hitelességéhez, valamint titokban maradásához fűződő érdek.

A törvényi tényállás konstrukciójának sajátossága, hogy a törvény az adott bűncselekmény három alapesetét szabályozza, amelyek az elkövetési magatartások függvényében egymáshoz képest súlyosabban büntetendő cselekmények.

A számítástechnikai bűnözésről szóló, Strasbourgban 2001. január 8-án meghozott Egyezmény 1. Cikkének meghatározása szerint számítástechnikai rendszer minden olyan önálló eszköz, illetőleg egymással kapcsolatban lévő vagy összekötött eszközök összessége, melyek - illetőleg melyeknek egy vagy több eleme - program végrehajtásával adatok automatikus feldolgozását biztosítják.

2. Az (1) bekezdésében írt alaptényállás büntetendő cselekménnyé nyilvánítja a számítástechnikai rendszerbe történő jogosulatlan behatolást, illetve a belépés jogosultságának kereteit túllépő bennmaradást. A számítástechnikai rendszerbe történő belépés azonban csak akkor tényállásszerű magatartás, amennyiben a számítástechnikai rendszer védelmét szolgáló intézkedés megsértésével vagy kijátszásával történik.

Abban az esetben, ha a számítástechnikai rendszerbe jogosultan lép be az elkövető, azonban annak kereteit túllépve, illetve azzal ellentétesen marad benn a számítástechnikai rendszerben, ugyancsak elköveti a bűncselekményt.

Az elkövetési magatartás azonban csak abban az esetben tényállásszerű, ha az elkövető a megváltoztatást, törlést vagy hozzáférhetetlenné tételt jogosultság hiányában követi el. A bűncselekmény az adat bármilyen módon történő módosításával, törlésével vagy hozzáférhetetlenné tételével befejezetté válik, ugyanis nem szükséges, hogy a cselekmény következtében a számítástechnikai rendszer bármilyen károsodása bekövetkezzen.

A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott cselekmény védett jogi tárgya a számítástechnikai rendszer működése. Míg a (2) bekezdés a) pontja esetében a tárolt, feldolgozott, kezelt vagy továbbított adatokat védi a törvény, úgy ez esetben magát a számítástechnikai rendszer hibátlan működését részesíti büntetőjogi oltalomban. A (2) bekezdés b) pontja szerint, aki a számítástechnikai rendszer működését jogosulatlanul akadályozza, vétséget követ el és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

A (3) bekezdés gyakorlatilag a korábbi számítógépes csalásnak megfelelő, attól kissé eltérő tényállást fogalmazott meg. Ezek szerint, aki a (2) bekezdés a)-b) pontjában írt magatartásokat jogtalan haszonszerzés végett követi el, büntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A (3) bekezdésben írt minősített eset eredménybűncselekményt fogalmaz meg, ugyanis mindkét fordulat esetében a károkozás, illetve a kár bekövetkezte tényállási elemként szerepel. Ugyanakkor a (3) bekezdés a) és b) pontjában írt magatartások a jogtalan haszonszerzéssel és a károkozással együttesen is alapeseti cselekményként kerültek megfogalmazásra.

A (4) bekezdés meghatározása szerint a bűncselekmény súlyosabban minősül attól függően, hogy jelentős, különösen nagy vagy különösen jelentős kárt okoz. Ebből következően a törvényi utalás szerint is kizárólag a (3) bekezdés a) és b) pontjában írt alapeseti bűncselekménynek lehet minősített esete, ugyanis kizárólag az ott írtak szerint tényállási elem a károkozás.

A kár meghatározásánál rendkívül lényeges, hogy a károkozás nem az elkövetés módjára, hanem a cselekmény eredményére vonatkozik, vagyis a kárnak nem a számítástechnikai rendszerben kell bekövetkezni, hanem a számítástechnikai rendszer manipulációjával összefüggésben, a tevékenység eredményeként.

300/E. § (1) Aki a 300/C. §-ban meghatározott bűncselekmény elkövetése céljából, az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő számítástechnikai programot, jelszót, belépési kódot, vagy számítástechnikai rendszerbe való belépést lehetővé tevő adatot

a) készít,

b) megszerez,

c) forgalomba hoz, azzal kereskedik, vagy más módon hozzáférhetővé tesz,

vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a 300/C. §-ban meghatározott bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő, számítástechnikai program, jelszó, belépési kód, vagy valamely számítástechnikai rendszerbe való belépést lehetővé tevő adat készítésére vonatkozó gazdasági, műszaki, szervezési ismereteit másnak a rendelkezésére bocsátja.

(3) Nem büntethető az (1) bekezdés a) pontja esetén, aki - mielőtt a bűncselekmény elkövetéséhez szükséges vagy ezt megkönnyítő számítástechnikai program, jelszó, belépési kód, vagy valamely számítástechnikai rendszer egészébe vagy egy részébe való belépést lehetővé tevő adat készítése a hatóság tudomására jutott volna - tevékenységét a hatóság előtt felfedi, és az elkészített dolgot a hatóságnak átadja, valamint lehetővé teszi a készítésben részt vevő más személy kilétének megállapítását.

A Btk. 300/E. §-ának címét és szövegét a 2001. évi CXXI. tv. 58. §-a állapította meg és iktatta be a Btk. XVII. fejezetébe.

A bűncselekmény megfogalmazását a számítástechnikai bűnözésről szóló, Strasbourgban 2001. január 8-án meghozott Egyezmény 6. Cikkében megfogalmazott elvek tették szükségessé.

1. A bűncselekmény elkövetési tárgya az (1) bekezdés vonatkozásában a bűncselekmény elkövetését lehetővé tevő vagy ahhoz szükséges, illetőleg azt megkönnyítő számítástechnikai program, jelszó, belépési kód, vagy a számítástechnikai rendszerbe való belépést lehetővé tevő adat.

2. Az elkövetési magatartás a program, jelszó, kód stb. készítése, megszerzése, forgalomba hozatala, hozzáférhetővé tétele, illetve a kereskedés.

3. A bűncselekmény az illető programok, jelszó, belépési kódok stb. elkészítésével, megszerzésével, forgalomba hozatalával vagy kereskedésével, illetve hozzáférhetővé tétellel befejezett, függetlenül attól, hogy a Btk. 300/C. §-ában meghatározott bűncselekményt akár az elkövető, akár más személy, aki részére a programot átadta, hozzáférhetővé tette, elkövette-e vagy sem.

4. A bűncselekmény alanya bárki lehet, aki természetszerűleg rendelkezik azokkal a műszaki és technikai ismeretekkel, amelyek ilyen programok, belépési kódok vagy adatok készítéséhez feltétlenül szükségesek.

E bűncselekmény tipikus elkövetői a hackerek, a crackerek és a phrackerek.

5. A (3) bekezdés speciális büntethetőséget kizáró okot fogalmaz meg az (1) bekezdés a) pontja szerinti készítő részére, ha a tevékenységét a hatóság előtt felfedi, az elkészített dolgot a hatóságnak átadja és lehetővé teszi, hogy a készítésben résztvevő más személyek kilétét a hatóság megállapítsa.

E három feltételnek egyidejűleg kell fennállnia ahhoz, hogy az elkövető büntetlen maradjon.
Jorjie2020-03-14 19:25:54 // 372355
Ilyen volt pár perce :-)

Kazes☻2020-03-14 19:16:48 // 372354
Ja, hogy ja, hooogy... és pont helyettem szeretne írogatni?! Ez elég ratyi... :(
Kazes☻2020-03-14 19:12:50 // 372353
Hűha... mostanában értem haza... miről maradtam le?! :)
Zolibácsi2020-03-14 18:12:39 // 372351
És megint
Piritu - 1.000.0002020-03-14 17:19:26 // 372350
Vagy ezt is az az idiota irta helyetted?
Piritu - 1.000.0002020-03-14 17:18:26 // 372349
ez most miert erdekes?
tdemeter2020-03-14 13:58:29 // 372348
Annyi keresünk lenne, hogy a következő deface lehetőleg magyarul legyen, hogy ne csak a gyikemberek értsék meg mi van oda írva 😁😁
Kazes☻2020-03-14 12:39:08 // 372347
De ez legalább már jobb (volt), mint a múltkori! :D
Piritu - 1.000.0002020-03-14 09:19:32 // 372346
Ahogy látom már helyreállt a rend :-)
Piritu - 1.000.0002020-03-14 07:35:48 // 372345
Egyeseknek ennyire nincs semmi dolguk? :-(
Piritu - 1.000.0002020-03-14 07:24:34 // 372343
Megint unatkozik valaki?
tdemeter2020-03-14 06:48:45 // 372342
Nagyon komolyan néz ki a fő oldal 😁
Halesz2020-03-11 17:15:01 // 372341
Szuper vagy! Ha szeretnél elérni valamit, akkor miért nem keresel meg engem?

A címemet szerintem ki tudod nyomozni! :) Köszi!
frusciante2020-03-11 11:13:55 // 372340
Úgy látszik valakinek nagyon sok szabadideje van. Valószínűleg se barátja se asszonykaja aki leköthetné... Vmiert szúrja a szemét az oldal de mégiscsak itt van és olvasgat...😄
Halesz2020-03-11 10:50:00 // 372339
Nem tudjuk. Várjuk "a Mester" jelentkezését... Hátha normálisan is el akarja majd mondani, mit szeretne :)
LaciR2020-03-11 06:22:49 // 372338
Ez meg hogy, vagy ki?
Piritu - 1.000.0002020-03-10 18:36:51 // 372337
Magányosan :-)
Satti2020-03-10 16:47:51 // 372336
Nem vagyunk most itt túl sokan...:)
leopop32020-02-29 21:56:53 // 372335
Sziasztok!

Felkerült az új kipufogó Bellára eszméletlen szép hangja lett :)
Úgyhogy csináltam róla egy videót :)

Felkerült a Paris 5 Garage kipufogó :)
Buksi2020-02-26 21:17:40 // 372334
Ez jobb, mint Marklar bontója. :-DDD
Piritu - 1.000.0002020-02-26 17:25:11 // 372333
Kérjük a címet!
Kazes☻2020-02-26 12:42:17 // 372332
Valahol Olaszországban...
Kazes☻2020-02-20 08:57:38 // 372331
Egy hurka még maradt...
Halesz2020-02-19 22:14:35 // 372330
Egyelőre csak törölni tudtam, majd a rendszergazda tudja kiírtani, amit művelt...

Sajnos ez viszont majd azzal jár, hogy ezek után picit változtatunk pár szabályon, mert jelenleg már akkor is tudod kezdeni a blogolást, ha még nem vagy rendes tag. Ezt a lehetőséget használta ki...
GT Ɨ|ѯ2020-02-19 22:05:36 // 372329
ennyi eladó hurkát....áááá....:-)

Kazes☻2020-02-19 21:19:30 // 372328
Aaaz szééép! :-o
MiszöszFőnök2020-02-19 21:04:18 // 372327
Jól értelmezem hogy, Fasz Cartárs nem tag? Akkor, hogyan blogolhat? Blogolhatnak nemtagok is?
Csöri2020-02-19 20:54:15 // 372326
Nem is olyan kicsi.:-O
MiszöszFőnök2020-02-19 20:45:03 // 372325
Van egy kis baj a blogban :(
RomeoOne2020-02-19 12:39:47 // 372324
Boldog szülinapot! :D
Satti2020-02-19 12:33:35 // 372323
Most vettem észre, hogy pont ma 14 éve, hogy amore tag lettem. :)
leopop32020-02-17 23:59:22 // 372321
Sziasztok!

Wondefoo navigációs fejegység elérhető áron 159/Brerára illetve Android 10 el, Apple CarPlay-el, Bluetooth-al, 8 magos, 4Gb Rammal.
És ez egy pár csak a funkciói közül.
Csináltam róla egy videót ha érdekel titeket :)
Wondefoo fejegység
Satti2020-02-17 10:49:42 // 372320
Igen valóban, most sikerült, bár bal kézre állítva kellett fotóznom, így már nem lett fejjel lefelé.
Satti2020-02-11 13:31:20 // 372319
Gondoltam én is erre, majd kipróbálom. :) Mondjuk jobb kezes vagyok, lehet, hogy az én mobilom két balkezes. :)
Buksi2020-02-10 15:53:03 // 372318
Szia!
Üdv köztünk, érezd jól magad! :-)
Buksi2020-02-10 15:52:23 // 372317
Szerintem nincs. :-DD
A hozzászólásokért az Alfa Amore készítői nem vállalnak felelősséget.

Jelentem a moderátornak